[ประกาศอื่นๆ] โรงเรียนสอนภาษาจีนเป่ยจิง

ใช้หลักสูตร BLCU จากมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง มีห้องเรียนทันสมัย บรรยากาศดี มีสื่อสนับสนุนการเรียนรู้มากมาย เช่น LCD,คอมพิวเตอร์,หนังสือ,เกม ที่มีเนื้อหาทางวิชาการเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนกลางที่เป็นชาวต่างชาติ

หมวดหมู่: หนังสือ ตำรา การศึกษา ลงประกาศเมื่อวันที่: 21 พ.ย. 2560 เวลา 13.07 น.


สอบถามราคา


[ประกาศอื่นๆ] โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน มีการจัดทำรูปแบบการเรียนการสอนขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อพัฒนาการเรียนภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมกับผู้เรียนคนไทย โดยเน้นทักษะทั้ง 5 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์)

หมวดหมู่: หนังสือ ตำรา การศึกษา ลงประกาศเมื่อวันที่: 20 พ.ย. 2560 เวลา 16.33 น.


สอบถามราคา


[ประกาศอื่นๆ] ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่างประเทศ เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้น้กเรียนจากประเทศต่างๆ ที่มีอายุระหว่าง 14-18 ปี เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา

หมวดหมู่: หนังสือ ตำรา การศึกษา ลงประกาศเมื่อวันที่: 20 พ.ย. 2560 เวลา 14.09 น.


สอบถามราคา